Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Koperasi Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI Undip) dikelola oleh Pengurus yang dipimpin oleh seorang Ketua KPRI yang dipilih oleh anggota.  PengurusKPRI Undip teridiri dari  atas:

 • Pengurus KPRI Undip Terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua I (Simpan Pinjam)
 3. Wakil Ketua II (Pertokoan)
 4. Wakil Ketua III (Kerjasama)
 5. Sekretaris I dan II
 6. Bendahara I dan II
 7. Anggota

 

 • Uraian Tugas dari unsur Pengurus KPRI Undip adalah sebagai berikut:

1Ketua:

 • Merencanakan, menyusun dan menetapkan kebijaksanaan organisasi, kebijaksanaan usaha KPRI Undip;
 • Menciptakan iklim sejuk dan hubungan yang harmonis atar pengurus, pengawas, manajer, karyawan, anggota KPRI Undip dan masyarakat;
 • Mengesahan masuknya anggota baru;
 • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan rapat pengurus, baik kepada pengurus lainnya maupun manajer;
 • Bersama dengan pengurus lain menyusun laporan pertanggungjawaban pada Rapat Anggota Tahunan atau rapat anggota lainnya;
 • Bersama dengan pengurus terkait melakukan perjanjian dengan angora dan/atau pihak ketiga;
 • Membentuk tim kerja sesuai dengan keperluan.

2. Wakil Ketua I (Simpan Pinjam):

 • Merencanakan peluang usaha khususnya bidang simpan pinjam;
 • Memverifikasi pemberian pinjaman kepada anggota;
 • Memberi pengesahan simpanan sukarela yang masuk;
 • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan unit simpan pinjam.

3. Wakil Ketua II (Pertokoan):

 • Merencanakan peluang usaha khusunya bidang pertokoan;
 • Mengevaluasi penawaran kerjasama dari pemasok (supplier) terkait dengan pertokoan;
 • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan unit pertokoan.

4. Wakil Ketua III (Kerjasama dan Sistem Infomasi ):

 • Merencanakan peluang kerjasama dengan pihak ketiga;
 • Merencanakan dan mengembangkan sistem informasi
 • Mengevaluasi penawaran kerajasama dari pihak ketiga;
 • Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
 • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi.

5. Sekretaris I dan II

a. Melakukan inventarisasi atas administrasi organisasi yang penting, diantaranya:

 • Anggaran Dasar dan Rumah Tangga;
 • Badan Hukum Koperasi;
 • Peraturan Pemerintah;
 • Keputusan RAT;
 • Kebijakan Pengurus;
 • Keputusan Pengurus

b. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Ketua.

c. Melakukan tertib administrasi organisasi meliputi:

 • Buku Daftar Anggota, Pengurus dan Pengawas;
 • Buku Notulen Rapat
 • Buku Tamu.

d. Bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan

6. Bendahara I dan II

 • Merencanakan dan menghimpun sumber dana untuk pemupukan modal organisasi meliputi modal sendiri dan pinjaman.
 • Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan keuangan yang meliputi biaya organisasi.
 • Bertanggung jawab terhadap tertib administrasi keuangan meliputi internal control, laporan keuangan dan analisis keuangan.
 • Melakukan pengawasan terhadap tertib administrasi keuangan meliputi:

Simpanan anggota (pokok dan wajib);

Simpanan sukarela;

Bukti penerimaan dan pengeluaran kas.

 

7. Anggota:

Melaksanakan keseluruhan program bersama dengan pengurus lain